Všeobecné podmínky

Výuka

Student si objednává službu z nabídky webových stránek, na kterých je přesně uvedena cena jednotlivé služby nebo balíčku služeb.
 Lekce jsou uskutečňovány osobními setkáními nebo prostřednictvím programu Skype.
Zaplacené kurzovné na skupinový kurz nebo balíček služeb se nevrací.
Pokud se z nějakého důvodu nemůžete lekce zúčastnit (plati u individuálního studijního balíčku), musíte mi tuto skutečnost nahlásit alespoň 24h předem, jinak lekce propadá.
Daný balíček služeb je nutno uplatnit do 2 měsíců od absolvování první lekce. 


Reklamace (týká se firemního překladu)

 • 1.    Objednatel je povinen zhotoviteli při sjednávání zakázky sdělit, k jakému účelu bude služba použita (například následné publikování textu, použití překladu nebo tlumočeného slova pro úřední účely), jakož i veškeré další informace potřebné k řádnému splnění zakázky.
 • 2.    Požaduje-li objednatel dodržení odborné terminologie, speciálních výrazů a zkratek, musí zhotoviteli v dostatečném předstihu před zahájením práce na zakázce předat přehled používané terminologie v příslušném jazyce, případně dát zhotoviteli k dispozici jiné relevantní pomocné materiály nebo jmenovat osobu, která bude pověřena konzultací odborných termínů.
 • 3.    Jestliže objednatel nesplní podmínky podle odstavce 1 a/nebo 2 tohoto článku, ztrácí nárok na uplatnění reklamace z důvodů s tím souvisejících.
 • 4.    Vyhotovená zakázka má vady a může být reklamována, pokud nebyla vyhotovena v souladu s podmínkami smlouvy.
 • 5.    Vyhotovená zakázka má rovněž vady, pokud není provedena v odpovídající gramatické, stylistické nebo významové kvalitě.
 • 6.    Pokud nejsou naplněny podmínky předchozích odstavců 4 a 5, má se za to, že byla zakázka vyhotovena řádně.
 • 7.    Reklamaci je nutné uplatit u zhotovitele vždy bezodkladně a písemnou formou. V reklamaci musí být vždy uveden důvod, resp. konkrétní popis reklamovaných závad.
 • 8.   Jestliže zhotovitel reklamaci podle odstavce 4, 5 a 7 uzná, je v případě překladu povinen na vlastní náklady bezodkladně zajistit odstranění vad překladu.
 • 9.   Jestliže zhotovitel reklamaci uzná a provedení korektury podle článku 8 není možné, resp. objednatel nabízenou korekturu odmítá, má objednatel nárok na přiměřenou slevu z ceny zakázky a to maximálně ve výši 10%.
 • 10.   Jestliže mezi smluvními stranami vznikne spor ve věci oprávněnosti řádně a včas uplatněných nároků objednatele z vadného plnění podle odstavců 4 a 5 tohoto článku, zavazují se smluvní strany spor řešit smírnou cestou, a to vyžádáním znaleckého posudku nezávislého znalce jmenovaného na základě dohody smluvních stran ze seznamu soudních překladatelů a tlumočníků vedeného krajským soudem nebo Městským soudem . Náklady na vypracování znaleckého posudku nesou obě strany stejným dílem. Výše slevy bude v tomto případě stanovena na základě znaleckého posudku.
 • 11.   Za případné škody prokazatelně způsobené vadami vyhotovené zakázky odpovídá zhotovitel, avšak nejvýše do výše ceny této zakázky. Zhotovitel neodpovídá za žádné (i) nepřímé škody, (ii) následné škody ani (iii) za ušlý zisk. Záleží-li skutečná škoda ve vzniku dluhu, nemá objednatel žádná práva, zejména objednatel nemá právo na to, aby ho zhotovitel dluhu zprostil, ani na to, aby mu poskytl náhradu. Objednatel není oprávněn vůči zhotoviteli uplatňovat žádné nároky vyplývající z výrobních ztrát, ušlého zisku, ztráty obchodních kontaktů, z následných či nepřímých škod nebo ztrát, ať již jakéhokoli druhu (včetně jakékoli škody ze ztrát zisku z podnikání, poklesu obratu, přerušení podnikání, ztráty důvěryhodnosti, poškození dobrého jména, ztráty informací o podnikání nebo jakékoli další ztráty či újmy). Vyjma nároku dle tohoto čl. VI odst. 11 se objednatel uzavřením smlouvy výslovně vzdává práva na náhradu jakékoli škody (jakékoli újmy), která vznikne v důsledku jakéhokoli porušení povinnosti ze smlouvy na straně zhotovitele či ze zákona. Objednatel s tímto ustanovením výslovně souhlasí a prohlašuje, že takovéto ustanovení nepovažuje za takové, které by nemohl rozumně očekávat.
 • 12.   Smluvní strany na sebe v souladu s § 1765 odst. 2 občanského zákoníku přebírají nebezpečí změny okolností.

Lhůta pro uplatnění reklamace

 • 1.   Nároky z titulu odpovědnosti za vady zanikají, jestliže jsou uplatněny opožděně.
 • 2.   Objednatel je povinen uplatnit nároky z vad u zhotovitele bezodkladně poté, co je zjistí, nejpozději však do 14 dnů od předání vyhotovené zakázky.
 • 3.   Nároky uplatněné po uplynutí lhůty podle předchozího odstavce 2 jsou uplatněny opožděně.